HAKA 37/5 0


Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. Wkła­dy są rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób ce­nią­cych so­bie do­sko­na­łość i pięk­ny de­si­gne.

 

 

Korzyści wkładów kominkowych Hoxter

 

Komfort czystej szyby

 

System do doprowadzania powietrza spalania jest tak skonstruowany, że powietrze wprowadzone do paleniska nawiewane jest na szybę, tworząc prąd, który odprowadza sadzę i kurz z powrotem do paleniska. Na czystą szybę, wpływa także wilgotność spalanego drewna, ciąg kominowy i sterowanie dopływem powietrza.

 

 

 

Podwójne przeszklenie

 

Dzięki zastosowaniu podwójnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zostały znacząco polepszone tak, że ilość ciepła promieniującego przez drzwiczki do pomieszczenia została zredukowana.

 

 

 

Mechanizm drzwiczek otwieranych do góry

 

Łatwe użytkowanie i ciche otwieranie drzwiczek podnoszonych do góry zapewnia dobrze przemyślany mechanizm, który sprawdza się przy wysokich temperaturach do 350 °C troszczą się, o to ogniotrwałe łożyska poruszające się, w profilach ze stali szlachetnej.

 

Stabilny profil drzwiczek

 

Specjalnie skonstruowany profil drzwiowy ze stali o grubości 2,5 mm gwarantuje stabilność drzwiczek w codziennym użytkowaniu.

 

Drzwiczki narożne z podwójnym przeszkleniem

 

Takie innowacyjne rozwiązanie daje większy wachlarz wyboru przy przeszkleniu narożnym w pomieszczeniach o mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym. Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna szyba są zagięte w narożnikach, przez co przestrzeń miedzy szybami pozostaje szczelna i nie powstają w niej żadne zanieczyszczenia.

 

Wyższe temperatury w palenisku

 

Podwójne przeszklenie posiada lepsze zdolności izolacyjne, które prowadzą do podwyższenia temperatury w palenisku

 

Wkłady kominkowe z dodatkowa, masą akumulacyjną

 

Masa akumulacyjna połączona za wkładem kominkowym zwiększa wartość użytkową kominka. Dzięki swoim zdolnościom akumulacyjnym wydłuża częstotliwość dokładania paliwa oraz promieniuje zdrowym ciepłem.

 

Dystrybucja gorącego powietrza

 

Gorące powietrze jest odprowadzane przez przewody rurowe i służy do ogrzewania pozostałych pomieszczeń. Ogrzewanie pomieszczenia z kominkiem można wiec zmniejszyć wyłącznie do ciepła promieniującego przez szybę.

 

Łatwa obsługa

 

Forma elementów obsługujących wkład została tak skonstruowana, że te, które są w użyciu są naturalnie schładzane. Efekt schłodzenia wzmocniono dzięki użyciu odpowiednich materiałów, jak np. stal szlachetna.

 

Wydajne spalanie i mała ilość popiołu

 

Materiał opałowy wypala się, aż do najdrobniejszego popiołu, tak że cała energia cieplna zostaje wykorzystana. Mała ilość drobnego popiołu w komorze spalania sprzyja czystemu spalaniu i umożliwia utrzymanie szyby w czystości.

 

 

 

Haka 37/50

 

Dane techniczne:

> Zakres mocy cieplnej 6,3 - 11,7 kW

> Moc znamionowa 9 kW

> Otwieranie na bok z zawiasami z lewej lub prawej strony

> Przeszklenie pojedyńcze lub podwójne drzwiczek

Dostępne warianty:

> Wymiennik powietrzny

> Redukcja pod akumulacyjne krążki

> Kopuła żeliwna pod kanały akumulacyjne